Střeň
oficiální stránky obce
Odběr novinek mapa Kalendář Fotogalerie Kontakty Rezervace kurt Knihovna Hladinoměr Komáři GObec
mapový portál obce
perfect-Air

Změna velikosti písma

18. 7. Drahomíra

Zítra: Čeněk
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dokumenty > Záměry obce

Záměry obce

v souladu s Programem rozvoje obce Střeň na roky 2016 - 2024

 

ukončené záměry

Bydlení

Záměrem obce je vytvoření podmínek pro novou výstavbu a bydlení v souladu s platným Územním plánem. V této oblasti je zpracována vize lokality za kulturním domem, která počítá i s výstavbu  rodinných  domů. Prioritou obce je podpora a zachování  předškolního a školního vzdělávání v místě. Obec bude usilovat o vytváření podmínek, které budou motivovat mladé rodiny z hlediska zájmu o bydlení v lokalitě obce.

 

Sport - rekreace - cestovní ruch

Plán postupné obnovy stávajících sportovišť a budování nových hřišť počítá zejména s realizací v  lokalitě prostoru za kulturním domem (studie využití prostoru za kulturním domem). V rámci areálu byla vystavěna nová stavba plnící funkci zázemí (šatna, WC, sprcha, sklad).

V areálu Na Trávníku se nadále počítá s využitím prostoru pro zimní sporty - kopec na sáňkování, kluziště (úpravy terénu, osvětlení).
Studie využití prostoru za kulturním domem počítá také s úpravou lokality pro účely pořádání kulturně-společenských akcí, požárního sportu a dalších rozmanitých aktivit spolků i jednotlivců. 
Dlouhodobějším záměrem je vytváření podmínek pro rozšíření rekreačních služeb, atraktivit a oživení cestovního ruchu s návazností na polohu obce - centrum CHKO Litovelské Pomoraví. Součástí tohoto plánu je rekonstrukce bývalé žel. stanice na železniční muzeum, dvě ubytovací jednotky pro turisty a cykloturisty, výdejní okénko s občerstvením, bytová jednotka pro správce.

 

Životní prostředí

V oblasti životního prostředí obec počítá s postupnou obnovou výsadby stromů a keřů v obci, úpravou zeleně a veřejných prostranství  v duchu zachování  krajinného rázu. Mezi záměry obce patří také prosazování využívání ekologických způsobů vytápění.

 

Jedním z dlouhodobých záměrů v této oblasti je navrácení vodního prvku do krajiny - rybník.

 

Památky

Obec postupně provádí údržbu obecních památek, které jsou symbolem kulturního dědictví a hodnot - kříže, kaplička, pomníky, Boží muka.

 

Spolky a sdružení, kultura

Obec dlouhodobě spolupracuje s místními spolky na zachování tradičních hodnot společenského, sportovního a kulturního dění v obci (SRPŠ, SDH, Tělovýchovná jednota, Klub seniorů, atd.) na. Podpora aktivit - plesy, sportovní soutěže a turnaje, zájmová činnost, divadelní a hudební vystoupení, letní kino, poznávací zájezdy. Prioritou této oblasti je zapojení všech věkových kategorií do dění v obci, zejména pak mládeže (výchova dalších generací).

V rámci rekonstrukce části kulturního domu je naplánována oprava střechy a úprava prostor části pódia na klubovnu. Následovat budou další dílčí rekonstrukce, které budou řešit bezbariérový přístup do budovy obecního úřadu a kulturního domu, resp. další zázemí kulturního domu (propojení s hospodou, šatny, WC, atd.).

Dalším záměrem je interiérová rekonstrukce místností obecního úřadu za účelem využití převážně pro spolkovou, společenskou a sportovní činnost (rekonstrukce – podlahy, stěny, stropy, voda, topení, elektroinstalace, výměna oken a dveří apod.), případně změna systému vytápění na Obecním úřadě v kombinaci se zateplením budovy.

 

Občanské vybavení, doplňkové  vybavení

Současnou prioritou je rekonstrukce základní a mateřské školy, která svým technickým stavem, nároky legislativy a požadavky uživatelů nevyhovuje aktuálním potřebám. Záměrem je komplexní rekonstrukce budovy:

 1. rozšíření kapacity MŠ (přístavba do zahrady MŠ)
 2. půdní vestavba odborných učeben (úprava střešní konstrukce)
 3. výměna podlah a stropů, izolace proti vlhkosti zdiva
 4. výměna otopného systému
 5. zajištění bezbariérovosti budovy a oddělení provozů ZŠ a MŠ

V období rekonstrukce školy bude provoz ZŠ a MŠ Střeň přemístěn do náhradních prostor.

 

  

Dlouhodobé záměry:

 • zkvalitnění cyklotras procházejících obcí a zajištění souvisejícího zázemí a služeb pro cyklisty a turisty;
 • vybudování obecní optické datové sítě k realizaci vysokorychlostního internetového připojení;
 • dům s pečovatelskou službou, pečovatelské byty.

Dopravní obslužnost – místní komunikace

Dopravní obslužnost je zajištěna vlakovým a autobusovým spojením.

V oblasti bezpečnosti dopravy je prioritou výstavba chodníků. První etapa od obecního úřadu k návsi (škole) je již realizována (r. 2015), druhá etapa od obecního úřadu po vlakovou zastávku také (r. 2018). Třetí etapa od školy k fotbalovému hřišti se aktuálně projektuje.

 

 

Dlouhodobým záměrem je postupná rekonstrukce místních komunikací.

 

Protipovodňová ochrana 

Protipovodňová ochrana je absolutní prioritou obce Střeň. Po opravě hrázové propusti u fotbalového hřiště následovalo dosypání protipovodňových hrází, které reflektuje na aktuální zaměření koruny hráze (realizace dosypání - 2022).

Obec má nový digitální povodňový plán a výstražný a varovný systém před povodněmi (hladinoměr na řece Moravě a bezdrátový rozhlas).

Samozřejmostí a prioritou je údržba propustků a stavítek v majetku obce.

S povodněmi souvisí také ochrana před přemnožením komárů - viz www.stren.cz/komari.

 

Odpady – separace odpadů

Z důvodu plánovaného omezení skládkování a výrazného navýšení cen za ukládání směsného komunálního odpadu obec průběžně realizuje změny v oblasti odpadového hospodářství. Obec pořídila pro domácnosti třídící nádoby (240 l popelnice) na plast a papír, přičemž jsou zároveň zachována sběrná hnízda (sklo, papír, textil, kov, olej, biologicky rozložitelný komunální odpad). Obec se snaží podpořit a motivovat občany, kteří třídí odpady a generují tak minimální množství směsného komunálního odpadu formou aktuální odpadové vyhlášky (platba podle množství odevzdaného množství směsného komunálního odpadu).

Obec bude nadále vytvářet podmínky pro třídění speciálních odpadů jako je např. elektroodpad, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, baterie, úsporné zdroje světla, baterie, tonery...

 

Obecní aktivity  a cíle

 • členství ve Sdružení obcí střední Moravy (Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy);
 • členství v Mikroregionu Litovelsko a aktivní spolupráce se sousedními mikroregiony;
 • členství v DSO Region Moravská cesta
 • členství v MAS Moravská cesta;
 • členství ve Sdružení místních samospráv ČR;
 • spolupráce s Moravskou stezkou (rozvoj cyklotrasu, která vede přes Moravu).

Knihovnictví

Obec dlouhodobě podporuje provoz místní knihovny a přispívá na obnovu knižního fondu. Knihovna je zrekonstruována a nabízí komfortní prostředí pro uživatele ve formě elektronických nástrojů pro půjčování knih a celkově moderního zázemí.

Prostor knihovny slouží také jako místo komunitního setkávání (zájmové kroužky, klub seniorů, schůze zastupitelstva, výborů, atd.).

 

Obecní kronika

S cílem uchovat kulturní a historické hodnoty obec zachovává kontinuitu při vedení obecní kroniky (provádí se prostřednictvím obecního  kronikáře).