Střeň
oficiální stránky obce
Odběr novinek mapa Kalendář Fotogalerie Kontakty Rezervace kurt Knihovna Hladinoměr Komáři GObec
mapový portál obce
perfect-Air

Změna velikosti písma

22. 4. Evženie

Zítra: Vojtěch
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dokumenty > Povodňová ochrana

Povodňová ochrana

Aktuální projekty

Povodí Moravy, s. p. bude v roce 2020 realizovat prořez náletových dřevin nacházejících se v blízkosti protipovodňové hráze. V roce 2021 je přislíbeno dorovnání nivelety hráze (dosypání propadů). 

 

V rámci projektu Digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém před povodněmi pro obec Střeň byly  realizovány tři základní opatření (rok 2017):

 1. Instalace nového systému bezdrátového rozhlasu, který slouží jako informační zdroj pro krizové situace v obci.
 2. Instalace nového hladinoměru na mostu přes hlavní tok řeky Moravy, který snímá výšku hladiny a dokáže informovat o aktuálním stavu. Výsledky měření jsou k dispozici na webových stránkách: http://www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#50410#H-Stren. Data z hladinoměru slouží jako informační zdroj pro povodňové orgány obce a dalších obcí ležících níže po toku řeky Moravy. Informace jsou veřejné a jsou určeny i pro další potřeby (zejména pak pro občany Střeně).graf_50410_0.png
 3. Dále byl zpracován Digitální povodňový plán obce, který je možno nalézt na: http://olomoucky.dppcr.cz/web_547018/. Jedná se o komplexní nástroj (informační zdroj) využitelný při povodňových stavech v obci.

Celý projekt včetně realizace bezdrátového rozhlasu a digitálního povodňového plánu je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Historie

Charakteristika poškození obce při povodni  8. července 1997:

Po zničující povodni v roce 1997 nastoluje obec program obnovy jenž zahrnuje zpracovaná urbanistická studie v oblastech inženýrských sítí, obnovy obecních budov, individuální výstavby, zeleně , ochranných protipovodňových systémů a dalších aktivit. V roce 1998 obec vstupuje do programu Obnova venkova.

 

V důsledku totálního zaplavení vesnice byly zaznamenány nedozírné škody na soukromém či obecním majetku , komunikacích a inženýrských sítích. Povodně a v důsledku přelití západní hráze zaplavuje celou lokalitu obce, domy, zahrady a polní kulturu. Úseky hrází jsou v několika místech odplaveny až po úroveň terénu. Výše hladiny v níže položených částech obce dosahuje až do 1,5 m.

 • V prvních dnech povodně , zejména v noci ze 7. na 8. Července dochází ke zřícení nebo statickému narušení u 31 stavení, tyto jsou později zdemolovány a odvezeny na skládku do Nákla.
 • Dlouhodobě neobyvatelných domů do zimy 1997 zůstalo 130. Jsou zabydleny pouze z nouze a ne plně vysušené. Bezprostředně po povodni se ocitá bez přístřeší 88 občanů včetně dětí a přestárlých osob. Mnozí žijí po povodni v provizorních podmínkách u svých blízkých a rodin.
 • Povodeň zničila 70% obecních komunikací , které utrpěly ve značné míře též pohybem těžké techniky při odklízení sutin.
 • Kanalizační systém obce je zanesen náplavami , vedení nízkého napětí je strženo zřícenými domy.
 • Obecní dům a základní škola je zcela zaplavena a zničeno je zařízení v přízemí budovy.
 • K datu 12.12.1997 je vystaveno 28 demoličních výměrů , 3 demoliční výměry s polovičním vyklizením stavby , o přístřeší přišlo 21 rodin.
 • Z 88 obyvatel , kteří se ocitají bez přístřeší , je 37 ubytováno ve dvanácti nově vystavěných obecních bytech. Zbývajících 51 občanů je ubytováno u svých rodin a známých.

Obnovné programy po povodni

 • Výstavba po povodňových obecních bytů – 3 domy  12 bytových jednotek. Zahájení prací 25.8.1997 . Stavba byla zakončena a předána obci 3.12.1997 tj. za 3 měsíce od započatí stavby. Náklady na výstavbu činily 8,3 Mil Kč.
 • Vyčištění obce od naplavenin a ruin – likvidace škod po povodni v červenci 1997 s vynaložením nákladů 2,5 Mil.Kč
 • Výstavba dešťové kanalizace – projektový plán z roku 1996 ,realizace po povodni v srpnu 1997 v délce zatrubnění 1800 m.
 • Výstavba hrází I. etapy západní a jihozápadní části obce . Hráz je navýšena a rozšířena na pojezd nákladního vozidla. Počátek stavby 21.10.1997,dále navazuje 2.12.1998  II.etapa výstavby – dokončení je 28.5.1999. Na stavbě se finančně spolupodílí Povodí Moravy a obec Střeň. Nálady 4 Mil.Kč.  délka hrází je 4,5 km.
 • Oprava inženýrských sítí,kanalizací a komunikací  0,9 Mil.Kč
 • Obnova základní školy ,hlavní podíl na financování činily humanitární pomoci a též st. dotace celkové náklady 1,7 Mil. Kč.
 • Obnova Kulturního  domu k 20.12.1997.
 • Vnější úprava Kulturního domu včetně sportovního areálu duben - červenec 1999. OKÚ přispívá částkou 400 tis.Kč , 60%  podílem  se účastní obec.
 • Oprava statiky kapličky po povodni.
 • Oprava mostu přes Benkovský potok – opásání pilířů a zpevnění náběžných křídel. Průběh stavby červenec –srpen 1999.
 • Rekonstrukce mostu –silnice Lhota Střeň. srpen 1999. Rozpočet stavby činí 100 780. EURO z dotace EU programu PHARE prostřednictvím Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy v Olomouci.
 • Pokračování III. etapy výstavby hrází jihovýchodní a východní části v délce 1800 m.Investorem je Povodí Moravy  Olomouc. Počátek prací je v září 1999 – dokončení prosinec 1999.Zhotovitelem  je firma Vičar Olomouc. Komplex hrází kolem obce tvoří prstenec o obvodu 4500 m.
 • Vytvoření průmyslové zóny pro zájemce o podnikání o celkové výměře 10.000 m2.